Wonen

vrijdag 11 februari 2022

Het bestrijden van de woningnood

 • De overheid heeft woningzoekenden de afgelopen jaren in de steek gelaten. Het is een topprioriteit om de komende vier jaar dit recht te zetten.
 • De gemeente moet meer actieve inzet tonen om starters te helpen op de woningmarkt. Zo willen wij de starterslening behouden.
 • De gemeente moet meer bouwen voor alleenstaanden en jongeren met een smalle beurs.
 • Wij zijn voorstander van meer grip op de volkshuisvesting. Dat betekent in de praktijk een zelfbewoningsplicht en het aan banden leggen van speculanten.
 • We moeten accepteren dat de gemeente Katwijk bijna volledig is volgebouwd. Het is daarom belangrijk dat we bij nieuwe woningbouwlocaties ook hogere bouw accepteren. Als we dit niet doen dan is een oplossing van de huidige wooncrisis moeilijk te bereiken.
 • De mogelijkheid van kleine prefabwoningen om de druk op de woningmarkt en starters te verlichten moet serieus onderzocht worden. Ook de tijdelijke woningen op Valkenhorst van Dunavie willen wij in 2022 gerealiseerd zien.
 • DURF wil slim bouwen: compacter, kleiner en ook meer in de hoogte.
 • De huurverhoging is ieder jaar weer een verrassing, doordat het onduidelijk is waarop die is gebaseerd. Dit moet transparanter worden.
 • Met verhuurders te streven naar een huurprijs die goed past bij de waarde en de kwaliteit van een huis, en bij voorkeur laten vastleggen in de prestatieafspraken.
 • Gelijkwaardigheid voor de vrije-sectorwoningen ten opzichte van de sociale-huurwoningen waar het gaat om prijsverhogingen en beschermende maatregelen op te nemen in de prestatieafspraken
 • Meer inzet voor meer transparantie in het beleid en planvorming ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen rond de wijken waar zich veel oudere huurwoningen bevinden. De bewoners hebben er recht op te weten wat hun te wachten staat in de toekomst.
 • Mensen met een kwetsbare psychologische toestand moeten niet bij elkaar worden geplaatst in dezelfde portiek of galerij. Er moet spraken zijn van een eerlijke verdeling over de gemeente om de impact op de leefbaarheid te beperken.
 • Er moeten met projectontwikkelaars afspraken worden gemaakt om de loting van nieuwbouwwoningen op een eerlijke en transparante wijze te laten gebeuren.
 • DURF zal daadkrachtig anticiperen als de rechten en het belang van burgers als gevolg van de veranderde Omgevingswet onvoldoende geborgd dreigen te worden.
 • Het proces van de prestatieafspraken moet verbeterd en transparanter worden. Ook duidelijke consequenties voor de deelnemende partijen als afspraken niet worden nagekomen.
 • Er moet een toetsingsinstrument c.q. procedure(s) komen waardoor meer inzicht kan worden gekregen in de kwaliteit van organisaties die een belangrijke rol spelen als adviserend orgaan aan de gemeente op het gebied van de huisvesting. Hiermee kan in belangrijke mate geborgd worden dat de huurdersparticipatie ook daadwerkelijk plaats vindt.
 • Toezien en voorkomen dat ‘duurzaamheid’, in de zin van energiebesparing en milieubehoud, ten koste gaat van de betaalbaarheid en beschikbaarheid.
 • Goede afspraken maken met Dunavie om op korte termijn zoveel mogelijk woningen te isoleren, waardoor de energiekosten dalen.