Durf te investeren | Spreektekst Algemene Beschouwingen

Toen ik in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in de Langeveldstraat aanbelde bij een woning in een van de flats die misschien op de planning staat om gesloopt te worden, deed er een iets oudere meneer open. Een meneer die al een aantal jaren met pensioen was en jarenlang werknemer was geweest in een naburige gemeente, zo vertelde hij. Toen ik vertelde dat ik graag wou weten wat zijn zorgen waren over de buurt viel zijn mond open. ‘U bent de eerste persoon van de politiek die hier daadwerkelijk naar vraagt’, zo zei hij. De meneer gaf, na enig aarzelen, aan dat hij zijn omgeving wel degelijk had zien veranderen de afgelopen jaren. Op een positieve, maar vooral ook op een negatieve wijze. Het ging achteruit. Deze geluiden hoorde wij niet alleen van hem, maar waren een rode draad door onze campagne heen. Het is zaak dat daar verandering in komt.
Wij willen op deze plek nogmaals alle mensen die op ons hebben gestemd en met wie wij hebben mogen spreken hartelijk danken. Het zijn de mooiste gesprekken die ik dit jaar heb mogen voeren. Christelijk, niet-christelijk, man, vrouw, jong, oud, Quick Boys’er of VV Katwijker. Het maakte niets uit. Het is een oprechte eer om hier te mogen staan en uw geluid te mogen vertegenwoordigen. Het geluid dat onze gemeente de afgelopen jaren teveel stil heeft gestaan en dat het nu zaak is dat daar verandering in komt. Voor een nieuw Katwijk. Voor een beter Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Verandering betekent ook investeren in jezelf, maar bovenal in je naasten, in de gemeenschap en samenleving als geheel. Dit is een wijze les waar wij ook in Katwijk de komende jaren mee aan de slag moeten.

Investeren in de gemeenschap, wat houdt dat precies in? Als kleine radertjes houden alle vrijwilligers, mantelzorgers en verenigingen onze samenleving draaiende; en dat is broodnodig. In een tijd waar het individu steeds meer voorop komt te staan, is het van belang dat we oog houden op de factoren die ons verbinden. Veel mensen geven aan dat het met henzelf nu prima gaat, maar dat zij zich zorgen maken over hoe het zal gaan met ‘ons’. Het is daarom belangrijk om te beseffen dat er niet alleen aandacht moet zijn voor de economische positie, maar ook voor de minder tastbare zaken, zoals gemeenschapsgevoel en sociale cohesie. Wij zouden graag willen weten of de wethouder een toezegging kan doen of er in 2019 zal worden gekeken naar de mogelijkheid voor een vrijwillige maatschappelijke stage voor jongeren. Ook houdt het verbeteren van het gemeenschapsgevoel in dat er geïnvesteerd moet worden om eenzaamheid tegen te gaan. Wij zouden dan ook graag zien dat er in samenspraak met welzijnsorganisaties, middelbare scholen, MBO’s, HBO’s en het maatschappelijk middenveld wordt gewerkt aan een actieplan om eenzaamheid tegen te gaan. Een groeiend probleem in onze samenleving. Daarnaast is het van belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de toekomst van Scum. Jongerenwerk en een visie voor de jongeren van onze gemeente zijn voor de toekomst broodnodig.

De komende jaren zal de druk op het maatschappelijk middenveld alleen maar groter worden doordat er lastige keuzes moeten worden gemaakt. Bovenal staat, voor ons, dat de financiële keuzes niet ten koste mogen gaan voor de mensen die het al zo zwaar hebben in onze samenleving. De mensen die zien dat hun energierekening stijgt, de mensen die zien dat het lage btw-tarief verhoogd wordt en de mensen die zien dat hun besteedbare inkomen de afgelopen jaren nauwelijks is gestegen. Om mensen te helpen bij de komende financiële veranderingen wil DURF dat in het armoedebeleid ook een Digitale Tool wordt opgenomen. Dit heeft al veel mensen geholpen en zorgt ervoor dat inwoners met geldproblemen op een moderne manier hun in- en uitgaven onder controle kunnen houden.

Investeren in de sociale cohesie moet naar ons inziens vooral gebeuren in de wijken waar we voelen en zien dat het minder wordt. Daarbij geven buurtbewoners aan dat ze last hebben van drugshandel, arbeidsmigranten die overlast veroorzaken, verharding en minder sociale controle op bijvoorbeeld hangjongeren, zoals de bewoners uit de Molenwijk recent nog aangaven. Ook speelt hierbij integratie een grote rol, voor veel mensen kan de komst van statushouders ook negatieve gevolgen hebben. De komende jaren krijgen gemeenten grotere invloed op de integratie en wij vinden dat men hier strakker op moet zitten. Het intensiveren van de nieuwkomersklas van 3 naar 5 dagen is een goede start, maar we zouden ook kunnen denken aan intensievere taallessen voor nieuwkomers. Ook vinden wij dat de voorrang van statushouders voor een woning moet stoppen, wij dienen daarom een motie in om te onderzoeken wat de financiële consequenties van deze schrapping zijn. 
Investeren in de gemeenschap houdt ook in dat je de democratie probeert te versterken. Wij zijn blij dat er een Politiek Portret komt waardoor het stemgedrag van Raadsleden duidelijker te volgen is. Ook doen wij vandaag een voorstel voor een regionale ombudsman en het live uitzenden van de raadsvergadering via sociale media zodat er de mogelijkheid is om als inwoner te reageren. Volgend jaar zou het ook zomaar het jaar kunnen zijn dat we een gemeentelijk referendum krijgen, iets om naar uit te kijken.

Investeren in de gemeenschap is ook investeren in onze woningen. De nieuwe kern op Vliegveld Valkenburg biedt nieuwe kansen om mensen te huisvesten en een nieuwe moderne wijk neer te zetten die aan de eisen van deze tijd voldoet. Het is van belang dat er duidelijke en eerlijke afspraken worden gemaakt met het Stoomtrein Museum en dat er wordt nagedacht over meerdere woningcorporaties binnen Katwijk. Dit zou ons voordelen kunnen bieden. Het komend jaar zullen we onder andere spreken over de woonagenda, huisvestigingsverordening en prestatieafspraken met Dunavie. Betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn onze speerpunten in deze gesprekken.

Investeren in de samenleving betekent ook de energietransitie goed begeleiden en klimaatarmoede voorkomen. Het is een nauwelijks te bevatten opgave. De enorme impact op de ruimtelijke ordening en de financiële plaatjes zorgen voor steeds grotere kopzorgen; is dit ons wel waard? Is het niet beter om te wachten op nieuwe technieken? Is het niet bizar dat Nederland van het gas af moet, terwijl veel landen juist pas aan het gas gaan? Deze vragen lijken tegenwoordig al niet meer besproken te worden, want het moet en zal gebeuren. Vorige maand sprak de raadscommissie op initiatief van DURF over het gasvrij maken van de Hoornes, een dossier waar nog veel vragen over zijn en een project waar de gevolgen groot kunnen zijn voor de bewoners. Stichting Huurdersbelangen Duinstreek gaf aan dat bewoners zich zorgen maken, en terecht. Laat we hier heel duidelijk zijn: De Hoornes wordt geen proeftuin voor de aanleg van een warmtenet als hier de ruimtelijke en financiële gevolgen niet duidelijk zijn. Dat gaat niet gebeuren. DURF zal over het betaalbaarheidsaspect en de Duurzaamheidsagenda ook een motie indienen.

Voorzitter, afgelopen tijd hebben we al veel zaken geïnitieerd, waaronder het oppakken van de vuurwerkvrije zones en het aanpakken van de kruising N206-Hoorneslaan. Ook heeft de locatie Noordzeepassage geen doorgang gevonden en daar is DURF zeer blij mee. De komende maanden zullen bij ons onder andere in het teken staan van het gemeentelijk referendum, woonagenda en het bespreken van de stand van zaken wat betreft integratie in Katwijk. Ook hebben wij al met diverse partijen in omliggende gemeenten gesproken om een initiatief te lanceren voor het nachtelijk vervoer in de Holland Rijnland regio, hier komen wij op korte termijn op terug.

Alles opgesomd zijn er veel uitdagingen en problemen die op onze gemeente afkomen, maar niet iets wat wij niet aankunnen. Laten we de komende jaren blijven investeren in onszelf en de gemeenschap. Dat is Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en haar inwoners waard. Laat het doel zijn om het volledige potentiële talent uit onze gemeente te halen door te durven investeren, laten we daarvoor gaan.