DURF: Weinig duidelijkheid over gasvrij maken van de Hoornes

Op 18 oktober sprak de raadscommissie over het gasvrij maken van de Hoornes door het op een warmtenet aan te sluiten. DURF had dit onderwerp geagendeerd omdat wij vinden dat het belangrijk is hier in een beginstadium sturing aan te geven als gemeenteraad zijnde zodat duidelijk wordt wat de precieze gevolgen zijn voor de inwoners van Katwijk en in het bijzonder die van de Hoornes. Het gasvrij maken van woningen, stijgende energieprijzen, een onduidelijke landelijke politieke visie en het komende Klimaatakkoord van de ‘klimaattafels’ zorgt voor onrust in de samenleving. Wat kunnen we de komende tijd verwachten? Gaat dit voor mij grote financiële consequenties hebben? Is het beter om nu te verduurzamen of om te wachten? Dit zijn zomaar een aantal die u zeer waarschijnlijk heeft en DURF probeert daar de komende tijd meer duidelijkheid over te krijgen.

Uit de beantwoording van de wethouder en de betrokken organisaties (Dunavie, SHD en het hoogheemraadschap waren aanwezig) op onze vragen bleek dat er nog veel onduidelijkheid is over de financiële gevolgen voor de bewoners van de Hoornes. Er wordt vooral de nadruk gelegd op het feit dat dit een unieke kans kan zijn om te ‘testen’ of dit systeem goed werkt zodat het in een later stadium als voorbeeld voor de rest van het land kan dienen. Laten we hier als DURF een hele duidelijke streep trekken: de wijk Hoornes is en zal niet een proeftuin zijn als dit grote nadelige gevolgen heeft voor de inwoners van de Hoornes. Het kan niet zo zijn dat hier financiële risico’s worden genomen en mensen mogelijk worden opgezadeld met duizenden euro’s aan kosten. ‘Klimaatarmoede’ is iets dat we moeten voorkomen.

Cees Oostindie (SHD) gaf ook terecht aan dat veel huurders op dit moment nog niet warmlopen voor het gasvrij maken van hun wijk. Ook zijn de risicokosten nog niet in kaart gebracht en is niet duidelijk wat er met het gasnetwerk gaat gebeuren. Dit zou in de toekomst weer gebruikt kunnen worden voor een andere techniek. Ook rijst bij ons de vraag op of het wel slim is om woningen te verduurzamen die soms toch al op de planning staan om vervangen te worden. Dunavie gaf aan alleen de woningen te verduurzamen die niet gesloopt gaan worden de komende jaren. Hiermee zorg je dus ook voor nadelige gevolgen voor die mensen die niet verduurzaamd worden, omdat hun woning niet goed geïsoleerd zal zijn. Is dit eerlijk? Er zijn nog veel vragen te stellen en om te beantwoorden. Afgelopen week hebben wij maar liefst 55 aanvullende schriftelijke vragen ingediend. We houden u op de hoogte.