Eerlijke verdeling van kwetsbare doelgroepen is nodig

De komende jaren dient de gemeente Katwijk te voldoen aan de wettelijke eis om de huisvesting voor kwetsbare doelgroepen te organiseren. Dat is begrijpelijk, want deze mensen hebben ook huisvesting nodig en een plek waar zij zich kunnen ontwikkelen. Echter moeten we ook eerlijk zijn over het feit dat de sociale woningbouw vrij geconcentreerd in bepaalde wijken, waardoor mensen met problemen al snel in dezelfde buurt, portiek of galerij worden geplaatst. Dit heeft soms te maken met een financiële keuze, maar als dit teveel op dezelfde plek gebeurt kan het ten koste gaan van de leefbaarheid. DURF vindt dat de plaatsing van mensen met psychische en/of psychosociale problemen op een eerlijke en sociale manier moet gebeuren.

Een voorbeeld waarbij die spreiding bewust niet lijkt te gebeuren heeft betrekking op de nieuwbouw voor de Petronella van Saxenstraat. Dunavie wil enkele van de bij haar in bezit zijnde woningen aan de Petronella van Saxenstraat (fase 2) slopen en herbouwen. Het resultaat moet zijn dat er 94 sociale woningen en 26 woningen t.b.v. beschermd wonen (Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek) worden gebouwd. De voorgenomen plannen voor de Petronella van Saxenstraat geven ons het idee dat er onevenredig veel druk op deze locatie wordt gelegd.

Wij hebben aan het college daarom vragen gesteld of dit op een eerlijke manier kan worden geregeld. Het lijkt ons juist in ieders belang dat de spreiding van kwetsbare groepen goed geregeld wordt, want ook op die manier kunnen de nieuwe inwoners goed opgaan in de omgeving en zich ontwikkelen in de buurt. De eerlijke spreiding kan een positieve draai geven voor mens en omgeving.