Schokkende rapporten DSV

Eind juni zijn twee onderzoeken naar de situatie bij zorgorganisatie DSV gepubliceerd. Het levert een zeer zorgelijke beeld op hoe er gehandeld is door DSV, Raad van Toezicht en gemeente Katwijk. Het lijkt erop dat er structureel verkeerd is gewerkt in de jaren na het verlenen van de garantieverklaring van 55,5 miljoen euro. DURF vindt dat de betrokkenen hier ook de verantwoordelijkheid voor moeten dragen en dat er een diepgravend onderzoek moet komen naar de vraag of de gemeente Katwijk op basis van de beschikbare informatie had moeten ingrijpen. Het zware middel van een raadsenquête voor de misstanden bij DSV en het handelen van de gemeente sluiten wij op dit moment niet uit.

Kort samengevat zijn dit de punten die ons het meest opvielen:

- Zorggeld is gebruikt voor investeringen in vastgoed. Waarom is dit geaccepteerd?
- Afspraken over het leveren van de kwartaalrapportages voor monitoring niet zijn nagekomen
- Besluiten over vastgoed werden genomen zonder goede risicoanalyses, liquiditeitsprognoses en langetermijnplanningen.
- Er werd niet actief alle informatie verstrekt door DSV nadat de problemen in 2019 naar buiten waren gebracht, waarmee eerdere afspraken werden geschonden. Ook eerder werd niet alle informatie geleverd.
- De experts wezen het plan voor de garanties intern af, maar de toenmalige wethouders wilden dit.
- Dat de heersende ‘cultuur’ binnen de gemeentelijke organisatie een grote stempel drukte op de beleidsvorming en de besluitname
- In een notitie van een ingehuurd extern onderzoeksbureau werd al geconstateerd dat er niet aan de voorwaarden voor de garantie werd voldaan. Vrij schokkend, want dat was dus al in 2017 bekend. Is dit toen ook gedeeld met de gemeenteraad?
- Op 8 februari 2018 gaf het externe onderzoeksbureau wederom aan dat er cruciale delen ontbreken bij het beoordelen van de meerjarenbegroting. Zijn hier mensen op het gemeentehuis door gealarmeerd? Wie zijn hier over geïnformeerd? Is er actie ondernomen?