Groen en Dieren

vrijdag 11 februari 2022

Beschermen van ons schaarse en kwetsbare groen

 1. DURF maakt zich zorgen over de waterkwaliteit van het zeewater direct voor de kust. Steeds vaker komt het voor dat er een negatief zwemadvies wordt gegeven na harde regenbuien. De gemeente moet met het Hoogheemraadschap blijven spreken om dit te verbeteren.
 2. Wij steunen een initiatief als de Limes Bubble Barrier om de Rijn te zuiveren van plastic.
 3. De gemeente verricht actief werk qua herplantplicht van bomen en zorgt ervoor dat er niet veel geld voor de compensatie van het groen op de plank blijft liggen.
 4. Het strand is een prachtig recreatie- en natuurgebied. Het is van belang om de komende jaren die balans te blijven behouden. In de winterperiode streven wij naar een rustig en leeg strand.
 5. Het nieuwe groenbeleidsplan heeft onze steun en zal ook de komende jaren moeten zorgen voor een groenere gemeente.
 6. Er moet per kerngebied worden gekeken wat realistisch op het gebied van vergroening is. Op deze manier worden de meer versteende wijken sneller vergroend, maar dit moet gebeuren met maatwerk. Wij zijn geen voorstander van een generieke groennorm voor nieuwbouw.
 7. De combinatie van een permanent evenemententerrein en groen gebied in de Duinvallei moet een serieuze optie blijven.
 8. Het nieuwe maaibeleid van de gemeente Katwijk zorgt voor meer biodiversiteit en groen. Dat is goed, maar het moet niet zorgen voor onveilige situaties. De komende jaren moet dit worden gewaarborgd.
 9. DURF ondersteund de actie “Steenbreek”. Inwoners moeten worden gestimuleerd om tegels uit hun tuin weg te halen. Het steunen van dit soort initiatieven zorgt voor structurele verbetering van het groen.
 10. DURF ondersteunt de initiatieven om te komen tot ringparken rondom de woonkernen.
 11. Wij steunen het Rijnpark: de Kwakelwei moet onbebouwd blijven, om te veranderen in een bosrijk, centraal park, in het hart van onze gemeente.
 12. DURF is voor afschaffing van de hondenbelasting indien de opbrengsten niet direct ten goede komen van het dierenbelang.
 13. De gemeente mag geen jacht toestaan op haar gronden. In het wild levende dieren worden niet gedood zonder strikte redenen.
 14.  De gemeente is voornemens dieren voortaan in het rampenplan en in draaiboeken op te nemen van hulpdiensten. Daarin wordt de evacuatie en het in veiligheid brengen van dieren in allerlei gebieden geregeld..
 15. Wij vinden dat de gemeente aan haar plicht moet voldoen om de dierenambulance te ondersteunen bij het ophalen van wilde dieren.
 16. De gemeente stimuleert de vrije uitloop naar buiten voor alle dieren door bijvoorbeeld het aantal hondenuitlaatplaatsen en ruiterpaden uit te breiden.
 17. Er worden afspraken gemaakt met buurgemeentes voor een efficiënte, regionale samenwerking op het gebied van dierenopvang.
 18. De gemeente draagt niet financieel bij aan evenementen of modeshows waar bont wordt gebruikt of geshowd en faciliteert deze ook niet.
 19. Het moet verplicht worden voor bedrijven om stallen en dierenverblijven brandveilig te maken.
 20. Imkers worden in de gemeente Katwijk ondersteund. Dit om een bijdrage te leveren aan de bijenpopulatie.
 21. Meeuwenoverlast wordt niet tegengegaan door de bestaande vogels hardhandig aan te pakken, maar te kijken naar de eieren die gelegd worden.