Leefbaarheid

vrijdag 11 februari 2022

Leefbare en veilige wijken

 • De overheid communiceert alleen in het Nederlands.
 • De voorzieningen in alle kernen moeten op hoog niveau worden gehouden. Wij blijven er daarom voorstander van om de middelen van de gemeente eerlijk over de kernen te verdelen.
 • DURF heeft een wijkcentrum voor de Hoornes geïnitieerd en wil dit uiterlijk in 2023 definitief realiseren. Katwijk Noord verdient een gemeenschapshuis.
 • Om buurtbewoners met elkaar samen te kunnen leven moet er sprake zijn van een goed gelukte integratie. Statushouders die een totaal andere manier van leven gewend zijn gedragen zich soms dan ook dusdanig dat dit voor spanningen of onbegrip kan zorgen bij buurtbewoners. Het is zaak deze mensen in de Nederlandse samenleving zo snel mogelijk te laten integreren.
 • Het is van belang dat statushouders niet op een gecentraliseerde plek worden geplaatst, maar evenredig te spreiden over de gemeente.
 • De voorrang van statushouders op een sociale huurwoning is oneerlijk, en mist draagvlak onder de bevolking. DURF wil hiervan af.
 • Vrijwilligerswerk, stages en andere leerwerkmogelijkheden zouden aangeboden opties moeten zijn voor vluchtelingen. Dit zorgt voor een soepelere integratie en hiermee kan een waardevolle bijdrage aan de omgeving leveren.
 • Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat iedereen die in Katwijk woont goed geïntegreerd is. Dit is dan ook voor de komende jaren een prioriteit van de gemeente. Met name de beheersing van het Nederlands moet meer aandacht krijgen. 
 • Ouders van kinderen met een taalachterstand dienen die zelf te compenseren in de vorm van taalcursussen. Dit is geen taak voor de gemeente.
 • De gemeente moet organisaties die zich richten op een specifieke bevolkingsgroep op basis van afkomst absoluut niet subsidiëren.
 • Burgers, die geen Nederlands spreken en zich niet inspannen dat te leren, worden op den duur gekort op hun uitkering.
 • De armoederegelingen van de gemeente zijn er niet voor immigranten die zich hier recent hebben gevestigd. Immigranten hebben na tien jaar verblijf in Nederland hier recht op, hierdoor zullen zij gestimuleerd worden zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven.
 • Scholen waarop veel kinderen met een leerachterstand worden geplaatst dienen alle mogelijke ondersteuning te krijgen.
 • De boete voor het niet opruimen van hondenpoep door de eigenaar moet fors omhoog.
 • Dunavie speelt een belangrijke rol bij het leefbaar houden van de wijk. De woningbouwvereniging moet zich blijven inzetten op het goed onderhouden van woningen en flats. De huismeester kan hier onderdeel van zijn.
 • Ondersteun wijkcentra in het organiseren van evenementen en festiviteiten. Er zijn enorm veel mensen die zich willen inzetten voor een betere buurt, maar zij moeten wel de middelen aangereikt krijgen om dat te kunnen doen.
 • DURF stimuleert het gebruik van buurtapps en whatsapppreventiegroepen, en wil deze behouden.
 • Met lokale initiatieven worden mensen op een laagdrempelige manier daadwerkelijk bij elkaar gebracht en daarmee wordt de sociale cohesie bevorderd. In bepaalde wijken is dat helaas nog nodig en daar kunnen dit soort initiatieven een belangrijke rol bij spelen.
 • Elke wijk moet binnen een acceptabel bereik bepaalde basisvoorzieningen hebben.