Klimaat

dinsdag 8 maart 2022

Een realistisch klimaatbeleid

 

 • Het doel moet niet langer gasvrij zijn, maar op termijn het gasverbruik verminderen.
 • Wij zijn op dit moment geen voorstander van het gasvrij maken van woningen. Het levert weinig besparing op, en de kosten zijn niet helder. Om die reden steunen wij de gasvrije plannen niet: de betaalbaarheid staat voorop, en als het inwoners geld gaat kosten – dan zullen wij er niet mee instemmen.
 • In de plannen staat dat er 5000 woningen van het aardgas af moeten worden gehaald voor 2030. Dit is een onrealistisch doel en moet fors naar beneden.
 • Wij vinden collectieve warmtenetten onverstandig. Het komt voor veel huishoudens ontijdig en zorgt voor onnodige maatschappelijke kosten.
 • Energiearmoede moet in onze gemeente te allen tijde worden voorkomen. De gemeente moet stoppen met haar plannen om woningen van het gas af te halen als dit leidt tot bestaansonzekerheid voor inwoners van onze gemeente.
 • Katwijk moet vooral doorgaan met deze koers: het isoleren van woningen, sloop- en nieuwbouw om te verduurzamen en het woongenot te verbeteren, nieuwbouw volgens de nieuwe BENG-eisen bouwen en het plaatsen van zonnepanelen.
 • De zogenoemde ‘hybrideroute’ krijgt steeds meer steun op landelijk politiek niveau en onder experts in de energietransitie. Wij zien hier een mogelijkheid om stapsgewijs het gasverbruik te reduceren.
 • Klimaatplannen moeten altijd op draagvlak van inwoners kunnen rekenen. Een duurzame samenleving mag niet van bovenaf worden afgedwongen.
 • DURF wil dat in de Regionale Energie Strategie (RES) wordt opgenomen dat klimaatplannen haalbaar, rendabel en door draagvlak ondersteund moeten zijn.
 • De Regionale Energie Strategie moet volledig worden doorgerekend met een kosten- en batenanalyse.
 • DURF is tegenstander van het plaatsen van windmolens rondom of het plaatsen van zonnepanelen in het Valkenburgse Meer.
 • Klimaatplannen moeten doordacht worden opgesteld en uitgevoerd. De gemeenteraad moet dan ook voldoende tijd krijgen om zich te buigen over besluiten die moeten worden genomen. Het democratische mandaat blijft bij de gemeenteraad liggen en niet bij regionale organen.
 • De gemeente moet niet voorop willen lopen in de energietransitie, omdat het veel onzekerheid geeft. DURF wil alleen klimaatbeleid uitvoeren als het Rijk volledige compensatie geeft.
 • DURF is tegen het Klimaatakkoord omdat het niet transparant en niet-democratisch tot stand is gekomen, en vele partijen – zoals de voorstanders van kernenergie – bij voorbaat al waren uitgesloten.
 • DURF is voorstander van kernenergie. De gemeente moet de ontwikkelingen rondom minikerncentrales goed in de gaten houden, want kernenergie is schoon en veilig. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om onze schaarse ruimte in te zetten voor andere doeleinden, zoals het bouwen van woningen.
 • De ontwikkelingen rondom de warmteleiding uit Rotterdam volgen wij zeer nauwgezet en kritisch. Het heeft niet alleen een financieel component, maar ook qua inpassing grote gevolgen als een warmteleiding uit Rotterdam naar Katwijk moet worden getrokken. Wij moeten onze eigen koers varen en ons niet onder druk laten zetten door alle landelijke, provinciale en regionale partners.
 • DURF wil subsidie van het Rijk om een blue energy centrale in Katwijk te realiseren. Wij geloven in nieuwe technologie, en onze gemeente is ideaal voor blue energy. In tegenstelling tot gasvrije wijken, lopen onze inwoners bij blue energy geen financieel risico.