Verkeer

vrijdag 11 februari 2022

Infrastructuur, mobiliteit en bereikbaarheid

 • Wij willen het tunneltje bij de Zanderij voor automobilisten behouden.
 • Het openbaar vervoer moet verbeterd worden. Momenteel rijdt er in de periode 00:30-5:00 geen enkele bus en dat zou wel moeten. Om die reden zijn we voor een nachtbus.
 • De aanpak voor de Brouwerstraat gaat door. DURF wil dat de camera’s zo snel mogelijk worden geplaatst om vrachtwagens definitief te kunnen weren. Op dit moment is het vrachtwagenverbod niet effectief genoeg.
 • De komende jaren komen er nog meer woningen in Katwijk bij. We moeten de komende jaren naast de plannen voor de woningbouw ook rekening houden met het toenemende vraagstuk rond de mobiliteit. De afgelopen jaren is hier te weinig aandacht voor geweest, terwijl we zien op drukke dagen dat de wegen al dichtslibben. DURF vindt dat de oplossing voornamelijk ligt bij het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer door meer bussen te laten rijden als de vraag stijgt, deelmobiliteit en snellere fietsverbindingen.
 • De gemeente Katwijk zou een vast verkeerspanel moeten aanstellen die de gemeenteraad (on)gevraagd kan adviseren over te nemen besluiten op het gebied van verkeer en openbaar vervoer.
 • De activiteiten van VVK (Veilig Verkeer Katwijk) moeten door de gemeente ondersteund worden. Deze organisatie levert een grote bijdrage aan voorlichting over verkeersveiligheid in Katwijk.
 • DURF is voorstander van interactieve zebrapaden. Diverse gemeenten (zoals Rotterdam en Den Haag) zijn hier al mee bezig.
 • Het openbaar vervoer moet voor mindervalide mensen altijd toegankelijk zijn.
 • Op elke rotonde in de gemeente gelden de zelfde regels om onduidelijkheid te voorkomen.
 • Katwijk moet een fietsvriendelijke gemeente blijven.
 • Zwaar vrachtverkeer in de bebouwde kom is niet alleen vervelend vanwege de geluidsoverlast, maar ook kan het zorgen voor onveilige situaties. Ook de komende jaren blijven wij inzetten op het terugdringen van zwaar vrachtverkeer.
 • Het betaald parkeren en handhaven op verkeersoverlast blijft ook op zondag.
 • Bewoners moeten voldoende ruimte voor parkeren hebben in nabijheid van hun woning. Daarom wil DURF stimuleren dat bedrijfsbusjes op veilige locaties worden geparkeerd.
 • Als DURF willen we goed openbaar vervoer, maar de auto moet altijd een optie blijven– en de gemeente moet dat ook blijven faciliteren.
 • De gemeente moet inzetten op het maken van parkeermonitors. Hiermee wordt op een duidelijke manier naar voren gebracht waar precies de knelpunten zitten op het gebied van parkeren.